Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Life & Lotus Yoga Rotterdam.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Life & Lotus Yoga Rotterdam het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.2) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.3) Lessen die wegens vakantie van Life & Lotus Yoga Rotterdam worden gemist kunnen op een later tijdstip ingehaald worden.

2.4) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden

Artikel 3 Uitsluiting


3.1) Life & Lotus Yoga Rotterdam heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Life & Lotus Yoga Rotterdam heeft het recht de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen zonder opgave van reden.

Artikel 4 Gemiste lessen

4.1) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Life & Lotus Yoga Rotterdam zodat een regeling getroffen kan worden.

Artikel 5 Annulering door Life & Lotus Yoga Rotterdam

5.1) Life & Lotus Yoga Rotterdam heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) Life & Lotus Yoga Rotterdam heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Life & Lotus Yoga Rotterdam behoudt de vrijheid de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Life & Lotus Yoga Rotterdam verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Life & Lotus Yoga Rotterdam is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Life & Lotus Yoga Rotterdam betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Life & Lotus Yoga Rotterdam

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Life & Lotus Yoga Rotterdam behoudens hogere voorziening.

 KvK nummer 70213976 • BTW nummer NL002014569B95