Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Life & Lotus Yoga Rotterdam.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar het ING bankrekeningnummer NL69 INGB 0661 9102 88 ten name van G. Chandansingh in Meerle.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Life & Lotus Yoga Rotterdam het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.4) Bij een jaarabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden.

2.5) Lessen die wegens vakantie van Life & Lotus Yoga Rotterdam worden gemist kunnen op een later tijdstip ingehaald worden.

2.6) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden

Artikel 3 Uitsluiting
3.1) Life & Lotus Yoga Rotterdam heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Life & Lotus Yoga Rotterdam heeft het recht de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen zonder opgave van reden.

Artikel 4 Gemiste lessen

4.1) Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip (binnen twee maanden) worden ingehaald.

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

4.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Life & Lotus Yoga Rotterdam zodat een regeling getroffen kan worden.

Artikel 5 Annulering door Life & Lotus Yoga Rotterdam

5.1) Life & Lotus Yoga Rotterdam heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) Life & Lotus Yoga Rotterdam heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Life & Lotus Yoga Rotterdam behoudt de vrijheid de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Life & Lotus Yoga Rotterdam verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Life & Lotus Yoga Rotterdam is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Life & Lotus Yoga Rotterdam betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Life & Lotus Yoga Rotterdam

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Life & Lotus Yoga Rotterdam behoudens hogere voorziening.

Artikel 10 Tijdelijk stopzetten maandabonnement
10.1) Het is mogelijk om je abonnement maximaal twee maanden per lesjaar bij ons stop te zetten, dit dien je een maand van te voren per email aan ons door te geven.
10.2) Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt je plek voor deze les.
10.3) Na deze twee maanden ben je weer verplicht abonnementsgeld te betalen.

Artikel 10 Tijdelijk stopzetten jaarabonnement
10.1) Het is mogelijk om je jaarabonnement stop te zetten. Informeer ons hierover per email.
10.2) Als je langer dan twee maanden je jaarabonnement stop zet, vervallen je 3 gratis maanden.
10.3) Vanaf de datum dat je je jaarabonnement tijdelijk stop zet, is je jaarabonnement nog maximaal één jaar geldig.
10.4) Een jaarabonnement kan maximaal één keer verlengd worden.

Artikel 11  Opzeggen
11.1) Je kunt op elk moment opzeggen. Je opzegging gaat in per de 1e van de eerstvolgende maand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk, per email of per post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Life & Lotus Yoga Rotterdam.
11.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

IBAN NL69 INGB 0661 9102 88 • KvK nummer 70213976 • BTW nummer NL178658170B01